ControlDeck 1.0.9

ControlDeck 1.0.9

ar_pegasus.exe – Shareware
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Tổng quan

ControlDeck là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ar_pegasus.exe.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 565 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ControlDeck là 1.0.9, phát hành vào ngày 15/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/10/2009.

ControlDeck đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ControlDeck đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ControlDeck!

Cài đặt

người sử dụng 565 UpdateStar có ControlDeck cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản